Ngoài lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép, thì sản phẩm từ nông nghiệp cũng trở thành mũi nhọn của Tập đoàn Hòa Phát trong quý I với mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 400%.

Trong quý I, Tập đoàn Hòa Phát báo cáo doanh thu thuần đạt 19.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ. So với cùng kỳ 2019, hai chỉ tiêu kinh doanh của Hòa Phát tăng trưởng 28%.
Ngoài lĩnh vực cốt lõi là sản xuất và kinh doanh thép chiếm hơn 80% nguồn thu của tập đoàn, chỉ trong 3 tháng đầu năm lợi nhuận từ mảng thép tăng 20%. Doanh nghiệp gang thép lớn nhất Việt Nam còn một mũi nhọn khác đóng góp vào tăng trưởng là nông nghiệp.

Lợi nhuận thuần sau thuế theo bộ phận của Hòa Phát trong quý I năm 2019 và 2020. Đơn vị: tỷ đồng
GLK