Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, thì tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu của ngành Xi măng trong nước giảm 13% về lượng so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 2 - 3 USD/tấn về giá.

Theo dữ liệu Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, xuất khẩu xi măng, clinker trong 02/2020 đạt 2.307.304 tấn (xuất khẩu xi măng 1.112.758 tấn, clinker là 1.194.546 tấn) đạt 99% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 113% so với tháng 01/2020.
Về lũy kế tính trong 02 tháng đầu năm 2020, thì tổng xuất khẩu xi măng, clinker đạt 4.356.706 tấn, giảm 13% về lượng so với cùng kỳ năm 2019.
Còn về giá thì xuất khẩu xi măng, clinker giảm khoảng 2 – 3 USD/tấn, đây là do diễn biễn chung của tình hình thế giới.
GLK