Theo số liệu của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), nhu cầu xi măng tại Việt Nam đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, tiêu thụ 5,437 triệu tấn trong tháng 11/2019. So với số liệu tiêu thụ xi măng tháng 10/2019 là 5,48 triệu tấn, sụt giảm khoảng 1%.


ảnh minh họa
Trong đó, các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Xi măng Vicem tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,823 triệu tấn; các đơn vị liên doanh giảm 10%, đạt 1,453 triệu tấn trong tháng 11/2019. So sánh với tháng 10/2019, doanh số các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Xi măng VICEM tăng 4% từ 1,752 triệu tấn; ngược lại doanh số các đơn vị liên doanh giảm 4%, từ 1,517 triệu tấn. Sản lượng tiêu thụ các nhà máy xi măng khác giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; giảm 2 % so với các tháng trước.
Báo cáo về xuất khẩu, tổng sản lượng xuất khẩu xi măng tăng 32% so với năm 2018, lên 3,663 triệu tấn trong tháng 11/2019. So sánh với các tháng trước, xuất khẩu tăng 2%. Xuất khẩu xi măng vẫn duy trì ổn định hàng năm, tăng 1% từ tháng 10/2019. Xuất khẩu clinker tăng 48%, 2,737 triệu tấn so với năm trước. So sánh với tháng 10, tăng 3%, sản lượng đạt được 2,658 triệu tấn.

Thị trường từ tháng 1 - 11/2019

Tiêu thụ xi măng 11 tháng năm 2019 tăng 1% so với cùng ký năm trước đạt 58,969 triệu tấn. Trong đó sản lượng nhà máy Vicem đã duy trì ổn định đạt 19,766 triệu tấn; Công ty liên doanh giảm 6%, đạt 16,087 triệu tấn. Nhà sản xuất xi măng trong nước khác tăng sản lượng bán hàng khoảng 7%, đạt 2,16 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước.
Tổng sản lượng xi măng xuất khẩu tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 30,774 triệu tấn. Xuất khẩu clinker giảm 4% so sánh với 11 tháng của năm 2018, đạt 2,737 triệu tấn.
SN