Theo lời đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước tại tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) về việc xin thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh (Tafico) và được bộ xây dựng xem xét.

 
Hiện tại, bộ xây dựng đã chính thức có ý kiến chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn góp của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng tại công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.
Toàn bộ vốn góp của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng chiếm khoảng 9,06% vốn điều lệ tại công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.
Và Bộ cũng đã giao cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng yêu cầu Tổng công ty xây dựng và thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh theo đúng quy định của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 15-12-2012 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán có liên quan.
THU