Nhà máy được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức công tác quản lý vận hành.

Theo đó, sản lượng điện phát theo công suất thiết kế là 3,6 tỷ kWh, mức tiêu thụ than bình quân là 1,5 triệu tấn/năm. Hỗn hợp tro xỉ sản xuất ra hàng năm khoảng 400.000 tấn, thạch cao khoảng 25.000 tấn.
Thực hiện Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh, sử dụng, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên vật liệu xây dựng và các công trình xây dựng khác, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị bao tiêu. Giao cho đơn vị hợp tác đầu tư là công tác xử lý tro, xỉ, thạch cao phù hợp với quy định trên, đảm bảo năm 2020 sẽ xử lý hết lượng tro xỉ thạch cao thải ra hàng năm và bãi xỉ chỉ lưu lượng tro xỉ tương đương 2 năm vận hành.
Theo số liệu thống kê năm 2019, khối lượng tiêu thụ tro bay là 375.562,815 tấn đạt 100% khối lượng tro sản xuất ra, xỉ là 16900,411 tấn đạt 31% lượng xỉ sản xuất ra, thạch cao là 22626,40 tấn, đạt 100% lượng sản xuất ra. Quý 1 năm 2020, khối lượng tiêu thụ tro bay là 76500 tấn, bằng 20% so với năm 2019, xỉ là 4400 tấn, bằng 26% so với năm 2019, thạch cao là 9345 tấn, bằng 41% so với năm 2019.
Tro bay sản xuất ra được vận chuyển từ ống si lô nhà máy đến nơi tiêu thụ tại các nhà máy xi măng trong nước, bằng hệ thống xe bồn kín không phát tán bụi ra môi trường. Xỉ đáy lò của nhà máy được đưa vào sản xuất gạch không nung cho các hộ sản xuất trong khu vực. Thạch cao trung bình mỗi tháng xuất 2 lần giao cho Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Xi măng Bút Sơn, Xi măng Long Sơn.
Theo đó, trong các năm tới công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị bao tiêu, tiêu thụ 100% khối lượng tro, xỉ, thạch cao một cách có hiệu quả, và thực hiện đúng Quyết định 452/QĐ-TTg của Chính phủ. Đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.
GLK