05-02-2013

Các kiến nghị nhằm phát triển lĩnh vực xây dựng trong năm 2017

Ngành xây dựng khởi sắc đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và mang lại nhiều cơ hội cho việc phát triển nhưng ngành có liên quan khác như vật liệu xây dựng, tuy nhiên để giữ cho ngọn lửa này vẫn cháy các kiến nghị của ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà Thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) là hướng đi để duy trì sự phát triển này.